#grejerpågång – rektor Katrin Österberg 

Katrin Österberg är rektor i skolområde Simrislund i Simrishamns kommun där det går drygt 430 elever, och av dem har ungefär 230 även fritids. Skolområdet består av två skolor, Simrislundsskolan F-3 med fyra fritidshemsavdelningar, och Fredsdalsskolan 4-6 med en fritidshemsavdelning. Personalstyrkan uppgår till cirka 55 personer.

Simrishamns kommun har under de senaste åren välkomnat ett stort antal nyanlända vilket innebär att de fått många nya elever. Verksamheterna vilar på två ben: Kunskap och Lärande, samt Normer och Värde vilka båda är lika viktiga för att nå framgång, menar man.

Rektorsuppdraget – komplexitet och mångfald – vad fick dig att anta uppdraget?

namnlo%cc%88sDet som lockade mig var att jag kunde vara med och påverka i större grad än när jag arbetade som kurator på skola. Jag började min karriär inom skolans värld som skolkurator, min grundutbildning är socionom. Det jag upptäckte var att jag ville förändra och utveckla då jag såg att resurserna på en av skolorna inte användes optimalt så jag hade många idéer vilket jag lyfte med ledningen för skolområdet. Det föll sig så att jag efter ett tag blev tillfrågad om jag ville prova att vara verksamhetsledare för en av skolorna och det ville jag såklart. Jag är nu inne på mitt sjunde år och är numera rektor sedan sex år tillbaka och avslutade rektorsutbildningen 2015.

Komplexiteten är en av de saker som lockar, jag har arbetat i en del andra branscher men ingen går att jämföra med skola. Att förhålla sig dels till det statliga uppdraget samtidigt som man har kommunen som huvudman är en balansgång som kräver både beslutskompetens, tanke och mod.

Hur en dag på jobbet se ut? Vad gör du, vad händer, vad tänker du?

Ingen dag är den andra lik, det är aldrig långtråkigt och det är väldigt sällan man tittar på klockan och tycker att tiden ska gå.

Dagen innehåller allt och kan börja med att kontrollera så vi inte fattas någon personal vid sjukdom, något elevärende som ska följas upp, beslutsfattande i stort som smått det kan vara allt från inköp av möbler till förändring av organisationen eller pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram som ska gås igenom med specialpedagoger, budgetkontroll – räcker pengarna året ut, planering av någon utvecklingssatsning exempelvis det lokala stödteamet, samtal med pedagoger gällande någon elev eller någon idé kring någon förbättring som kan göras osv osv. Eftersom vi ar två skolor så får jag försöka fördela min tid på båda och det är svårt, det finns alltid en känsla att man borde varit på den andra skolan.

Det finns också dagar som upptas av olika sorters möten med de omkring skolan som vi samverkar med socialen, samhällsförvaltningen och så vårt ledningsteam i kommunen. Jag har blivit bättre på att ställa krav på att möten ska ha ett tydligt syfte och vara tidsbegränsade för att inte slukas fullständigt.

Vad tänker du in i begreppet ”pedagogiskt ledarskap”?

För mig är pedagogiskt ledarskap att jag ska genom att planera och organisera verksamheten på ett sätt så att personal och elever kan utvecklas och växa så mycket det bara går. Det är mitt arbete att ordna de bästa förutsättningarna för alla med de medel och verktyg jag har att tillgå.

Ge exempel på någon fråga för din verksamhet du funderat över senaste tiden.

Hur vi går vidare i vår IKT satsning. Vi i Simrishamn ligger verkligen i framkant gällande det digitala i skolan, vi fick till och med en utmärkelse nu i höst Guldtrappan och vi är partner kommun till SETT SYD där jag är med och håller i trådarna. Det vi behöver göra nu är att komma vidare och inte slå oss till ro, det har jag och min biträdande rektor diskuterat en hel del den senaste tiden.

Till sist. Ställ Jante i hörnet, och ge oss ett positivt exempel på något du är stolt över som rektor för din verksamhet.

Jag är otroligt stolt över all min personal och eleverna. Samtliga har det senaste 1 – 2 åren arbetat i en lärmiljö som inte är optimal eftersom vi har ökat i en rasande takt gällande elevantal.

Vi har bra resultat gällande lärandet, man ser det som en utmaning vilket en innovativ personal som jag har förvandlar till skolutveckling. Vi i skolområdet syns och hörs i hela Sverige genom att vi är aktiva i sociala medier samt deltar i de sammanhang där nätverk bildas. Det är då jag som rektor känner att mina tankar om hur skolan ska drivas och utvecklas inte är så tokiga.

Tack Katrin, för att du valde att medskapa i #grejerpågång! Ni ska vara stolta med all rätt, över framgång och uthållighet att skolutveckla på den väg ni slagit an!

Smedjan önskar dig och all personal på Södermalmsskolan allt gott i fortsatt arbete.

Annonser

#grejerpågång – rektor Jenny Wahlfridsson & Martin Enander

Jenny Wahlfridsson och Martin Enander arbetar som rektorer på Bockstensskolan i Varbergs kommun. Skolan har elever F-5, och fritidshem, med ett upptagningsområde som ger mångfald och ett ”samhällsnitt” av personligheter. 

unknownRektorsuppdraget – komplexitet och mångfald – vad fick er att anta uppdraget?

Rektorsuppdraget lockade för att det ger möjlighet att arbeta med pedagogiska frågor och skolutvecklingsfrågor på en mer övergripande nivå än bara i klassrummet. Innehållet är så stort att det hela tiden skapar spännande arbetsuppgifter när man möter människor i så många olika sammanhang. Det är spännande att känna att man utvecklas som människa när man får möta så många olika människor i så många olika konstellationer varje dag.

Hur en dag på jobbet kan se ut? Vad gör ni, vad händer, vad tänker ni?

Få dagar ser likadana ut! Kommunikation av olika slag är nog det som är den röda tråden i vardagen; mail, telefon, formella och informella möten. Verksamhetsbesök finns ofta några gånger per vecka och sedan har vi de återkommande mötena med elevhälsa, skoladministratör, köket, andra rektorer, budgetmöten etc. Det är en hel del logistikfrågor kring exempelvis vikariatshantering – frågor som rör den dagliga ruljangsen.

Under veckan finns olika tillfällen då det pedagogiska ledarskapet står i fokus och andra tillfällen då arbetet mycket handlar om logistik, personalfrågor, fastighetsfrågor och en stor del andra uppgifter som dyker upp när man är chef för en stor grupp medarbetare. Kreativitet är en stor del av vardagen!

Vad tänker ni in i begreppet ”pedagogiskt ledarskap”?

Det pedagogiska ledarskapet finns med hela tiden – varje ord eller möte vi har innebär ett pedagogiskt ledarskap. I min roll som ledare behöver jag visa vilka ledare jag vill ha på skolan genom att vara den ledaren själv – det pedagogiska ledarskapet innebär till också att vara förebild. Arbetet med att som ledare vara nära pedagogen genom samtal och verksamhetsbesök tror vi skapar ett samarbete kring pedagogiska frågor inom verksamheten. Det är viktigt att man som ledare visar att man vill vara nära de pedagogiska frågorna – det är inte alltid självklart att man blir insläppt på den pedagogiska arenan. Man måste visa att man vill vara där.

Det är också viktigt att man som ledare ser att budgetarbetet, tjänsteplanering och logistikfrågor är en del av de pedagogiska ledarskapet. Här måste man – precis som i alla pedagogiska frågor – tänka kreativt och hitta lösningar som är en del av verksamhetens pedagogiska utveckling.

Ge exempel på någon fråga för er verksamhet ni funderat över senaste tiden.

Vi funderar mycket kring hur vi genom våra strukturer hela tiden kan arbeta mer förebyggande, främjande och utvecklande. Genom att arbeta förebyggande, främjande och utvecklande visar vi vad vi står för och vi ser till att det finns rutiner kring svåra situationer istället för att rycka ut likt en brandkår. Genom att det finns ett lugn i en organisation finns det möjlighet för organisationen att lära sig mer.

I nuläget har vi också haft många tankar och diskussioner kring den statliga satsningen på lärarlöner och många har varit oroliga kring vad det skapar för skolans klimat. Vi har också haft många reflektioner och diskussioner kring en stor organisationsförändring som sker för oss nästa höst. Det kan innebära övertalighet men också möjlighet att göra stora förändringar i organisationen och det skapar stora möjligheter. Det finns en stor komplexitet i denna frågan och det skapar många olika känslor inom personalgruppen.

Till sist. Ställ Jante i hörnet, och ge oss ett positivt exempel på något ni är stolta över som rektorer för er verksamhet.

Vi har ett stort engagemang inom personalgruppen på skolan – många gör väldigt mycket för att allt ska bli så bra som möjligt. Frågan som karaktäriserar skolan är Vad kan vi göra för barnet? Istället för att Vad kan eleven/barnet förändra för att det ska bli bra?

Utvecklingsfrågor är viktiga och får ta plats på skolan – vi vill hitta lösningar på det vi möter och det söker genom dialog, kreativitet och fortbildning. Det kollegiala lärandet är en viktig del av skolans organisation – såväl vad gäller klassrummets undervisning som stora elevhälsofrågor.

Tack Jenny och Martin, för att ni valde att medskapa i #grejerpågång! Ni ska vara stolta med all rätt, över det arbete ni och era medarbetare gör, och det förhållningssätt som genomsyrar skolans verksamhet!

Smedjan önskar er och all personal på Bockstensskolan lycka till i fortsatt arbete. 

#grejerpågång -rektor Nina Jonsson

Nina Jonsson är rektor på Södermalmsskolan i Stockholms stad. En F-9 skola med skolformerna grundskola och grundsärskola. På skolan går cirka 850 elever och tillsammans med cirka 130 medarbetare 

ninaRektorsuppdraget – komplexitet och mångfald – vad fick dig att anta uppdraget?

Jag hade arbetat som biträdande rektor i sju år samt avslutat rektorsutbildningen och kände att jag ville ha nya utmaningar. Rektoruppdraget är kul och utmanande men väldigt krävande.

Hur en dag på jobbet kan se ut? Vad gör du, vad händer, vad tänker du?

Man kan väl säga att den aldrig blir som man planerar! Mycket består av möten av olika slag, dokumentationsarbete samt mängder av beslut som ska tas. Det gäller att vara trygg och förankrad för att veta att besluten är rätt och att man agerar rätt i olika situationer.

Det gäller också att vara systematisk och strategisk så att det finns en långsiktighet i det man gör. Flera gånger per vecka händer det helt oförutsedda saker och då gäller det att inte tappa fokus så att man prioriterar fel. Ibland tänker jag att det är ett helt omöjligt uppdrag på grund av det korstryck man som rektor befinner sig i.

Förstår, och säkert känner en del lärare igen sig i det du beskriver. Vad tänker du in i begreppet ”pedagogiskt ledarskap”?

Jag tänker att ett pedagogiskt ledarskap är ett effektivt skolledarskap som påverkar elevernas resultat. För mig betyder det att jag både arbetar för att ge personalen bra förutsättningar men även att jag tillsammans med personalen arbetar kring pedagogiska frågor och intresserar mig för dem. På min skola har vi i ledningsgruppen diskuterat pedagogiskt ledarskap och vad det betyder för oss samt vad vi gör som vi tycker är kopplat till det pedagogiska ledarskapet. T ex tror vi att vi behöver vara ute i klassrummen och i verksamheten för att arbeta med pedagogiskt ledarskap.

Ge exempel på någon fråga för din verksamhet du funderat över senaste tiden.

Svårigheten med alltmer utmanande elever och hur vi kan ge dem en bra skolgång på bästa sätt. Det är den svåraste uppgiften just nu tycker jag.

Till sist. Ställ Jante i hörnet, och ge oss ett positivt exempel på något du är stolt över som rektor för din verksamhet.

Att vi ständigt utvecklas och strävar efter att bli ännu bättre. Att utvecklas kräver förändring och det tuffa arbete som krävs när man förändrar något räds vi inte. Vi slår oss inte till ro fastän vi har mycket goda resultat och hög nöjdhetsfaktor utan vi vågar ändå jobba för utveckling.

Tack Nina, för att du valde att medskapa i #grejerpågång! Ni ska vara stolta med all rätt, över mod och uthållighet att skolutveckla på den väg ni slagit an!

Smedjan önskar dig och all personal på Södermalmsskolan allt gott i fortsatt arbete.

#grejerpågång -rektor Semira Vikström

Först ut i årets #grejerpågång är Semira Vikström, rektor för Visättraskolan i Huddinge kommun. En F-6 skola där 370 elever och 70 medarbetare lär, arbetar och möts varje dag. Ledorden för skolan är kunskap, trygghet och trivsel och syftar till att alla elever på Visättraskolan ska få växa, utvecklas och nå framgång.

Rektorsuppdraget – komplexitet och mångfald – vad fick dig att anta uppdraget?

Jag halkade in på ett bananskal, undervisade och tyckte att det var det bästa som man kunde göra. Hade aldrig tänkt bli rektor, men blev tillfrågad och sen blev det så och nu tycker jag att det är världens roligaste jobb!

Hur en dag på jobbet se ut? Vad gör du, vad händer, vad tänker du?

Finns ingen dag som är den andra lik, en orsak till varför det är så roligt att vara rektor. Men om jag utgår ifrån idag så började jag dagen med att skriva ut alla beslut för Lärarlönelyftet. Har tagit fram en slags beslutsmall där jag motiverar varför/varför inte läraren får ta del av det här lyftet. Lärarna i Huddinge har fått lämna in ett beslutsunderlag och jag har gett feedback på det lärarna har skrivit där. Viktigt att det ska vara så tydligt som möjligt.

semira-vikstro%cc%88mPratade i telefon med Jonas Grönvik på tidningen Södra sidan. Han har varit på skolan några gånger och senast i förra veckan för att göra ett reportage om hur vi arbetar med vuxenledda rastaktiviteter för att skapa ökad trivsel och trygghet på skolan. Han ringde för att fråga lite hur jag tänker kring den befolkningsökning som väntas i Visättra och i Flemingsberg. Hur ser möjligheterna ut för oss på Visättraskolan att ta emot fler elever osv.

Efter det åkte jag iväg till BUF för att träffa biträdande grundskolechefen, Peter och verksamhetsanalytikern Therese för att prata SK-dokumentationen för läsåret 2015/2016. Vi pratade om resultaten, vilka styrkor jag kunde se i verksamheten och vilka utmaningar som jag stod inför. Ett mycket givande samtal och jag tycker att det är otroligt bra att man får träffa representanter från huvudmannen på det här sättet och vrida och vända på saker och ting. För mig som rektor är det ett stort stöd.

Åkte tillbaks till skolan, svarade på en drös mejl och träffade skolans intendent och pratade lite ekonomi. På eftermiddagen hade vi ett extrainsatt samverkansmöte där jag redogjorde för lärarlönelyftet, hur många som hade sökt, hur många som nu ska få ta del av lyftet osv. Ett bra samverkansmöte, jag har tur som har en samverkansgrupp som vill samverka för verksamhetens bästa! Högt i tak och lösningsfokuserat gäng!

Efter det hade vi ledningsmöte, i vår ledningsgrupp ingår två biträdande rektorer, fritidsansvarig, IT-admin och intendent. Protokollet följer alltid en särskild ordning och det skickas sedan ut till personalen och fungerar som ett slags veckobrev. Ledningsmötet är alltid veckans bästa och roligaste möte! Avslutade dagen strax efter 17 med att dela ut besluten om lärarlönelyftet i lärarnas fack. Med en klump i magen och med blandade känslor då jag vet att det finns många duktiga lärare som kommer att bli besvikna.

Vilken dag – vilken styrfart! Vad tänker du in i begreppet ”pedagogiskt ledarskap”? 

Pedagogiskt ledarskap betyder mycket för mig, men främst handlar det om att leda ett pedagogiskt utvecklingsarbete på skolan, samt att skapa de bästa förutsättningarna för både lärare och elever. Det kan handla om allt från att lägga schema till att ordna det strukturella i vardagen för att möjliggöra tillfällen för kollegialt utvecklingsarbete.

Ge exempel på någon fråga för din verksamhet du funderat över senaste tiden.

Svårt att tänka på någon annan fråga just nu än lärarlönelyftet. Vi har haft en oerhört stabil verksamhet de senaste tre åren, med minimal personalomsättning och har därför kunnat arbeta på och utveckla verksamheten på ett bra sätt. Personal som uppger att de trivs och känner att de utvecklas. Fantastiska pedagoger!

Men nu blir det så att några kommer hamna utanför detta lärarlönelyft, och givetvis skapar det en viss oro hos mig som rektor. Särskilt i det rekryteringsläge som vi befinner oss i. Jag tänker att lön, personlig utveckling och trivsel är viktiga hörnstenar i ens arbetssituation. Jag vet att många av våra lärare upplever att de får utvecklas och att de trivs på Visättraskolan. Lön är inte allt, men det är viktigt och särskilt när det ska göras ett sådant här urval.

Till sist. Ställ Jante i hörnet, och ge oss ett positivt exempel på något du som rektor är stolt över i din verksamhet.

Jag började på Visättraskolan hösten 2013. Det var då en skola med ett dåligt rykte, personalen trivdes inte, elever och föräldrar var negativt inställda till skolan. På tre år har vi tillsammans i personalen lyckats vända denna negativa trend och Visättraskolan är idag en skola man talar väl om och en skola som elever, föräldrar och personal är stolt över. Vi har arbetat stenhårt för att möjliggöra denna förändring. Personalen har varit fantastisk och visade stort mod när jag klev in och rörde om. Idag kan vi erbjuda en riktigt bra verksamhet och en grymt bra arbetsplats! Det här är verkligen något jag är superstolt över!

Tack Samira, för att du valde att medskapa i #grejerpågång! Ni ska vara stolta med all rätt, över det arbete ni genomför och den skolutveckling ni driver!

Smedjan önskar dig och all personal på Visättraskolan allt väl i fortsatt arbete. 

#grejerpågång – del 2

Förra året samlade smeder landskapsvis in rektorers reflektioner, hämtade ur vardagen och det löpande arbetet att leda en skola. Många fantastiska beskrivningar publicerades, och mottagandet av berättelserna var mycket positiva. Av den den anledningen kommer smedjan också den här hösten och vintern ge rektorer möjlighet att dela sin vardag i #DetUtvidgadeKollegiet.

Vad gör en rektor hela dagarna? Hur komplext kan det egentligen vara att leda en skola och vilka arbetsuppgifter eller situationer hissas och dissas? Skolsmedjan är nyfikna på rektorsuppdragets mångfald, dess innehåll och också att ta ”tempen” på Sveriges absolut viktigaste chefer.

Sprid och dela till egen rektor, och andra du känner. Uppmuntra våra skolledare att ta plats – och är du själv rektor – ta plats! I år låter vi landskapsparametern vila och tar in reflektioner från var än rektor arbetar. Låter det lockande att vara med och bidra till #grejerpågång? Bra! Så här gör du…

Maila eller lägg ett DM till Skolsmedjan på Twitter. Du hittar alla kontaktupgifter här. I retur kommer frågor att besvara, och därefter sköter smeder resten! Kanske tänker du som rektor att ”det här hinner jag inte med just nu”. Helt ok! Fredagar kommer att bli publiceringsdagar, både via denna blogg, och länkat på Facebook och Twitter. En #grejerpågång per vecka, vilket ger dg tid att hinna skriva nästa vecka, veckan därefter eller senare i höst och vinter. Som siktet för första text ut är fredagen den 28 oktober.

//platform.twitter.com/widgets.js

 

Välkomna att bidra, dela och ge en inblick i vardag, arbete och lärande.

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Viktoria Struxsjö

 

Skolspanarna – Away From Klassrummet!


Allt kan hända när skolutvecklande och engagerade människor möts under två dagar för att dribbla givna frågeställningar i aktuella ämnen, tar del av forskning och utbyter erfarenheter i höghastighetsträffar. Att vissa deltagare hamnar i en säng i en svit kan kanske upplevas märkligt, men under #afkLinkoping16 blev sängen i sviten en podcaststudio för Skolspanarna och resultatet dynamik!

Skolspanarnategelbildvitsmalenkel3-e1473283826695.jpgUnder en konferens regi Skolsmedjan dokumenteras #afkTalk och #afkTeaTime genom att deltagarna lämnar skriftliga avtryck på en digital anslagstavla. En Padlet. På tavlan ”nålas” också de bandade föreläsningarna, länkar och vinnande vetande fast, med syfte att kunna ses läsas och om igen.

När Skolspanarna anmälde sig till #afkLinkoping16 aviserade de också ambitionen att spela in en podcast på plats. Sagt är sagt, och blev till görande. Idag släppte spanarna Avsnitt 80 – Away From Klassrummet, vars titel parafraserar (!) #afk och knyter an till deras klassrumsspaningar.

Lyssna på avsnittet – och var du på plats under #afkLinkoping16 kanske du känner igen något av de som lyfts fram, är du nyfiken på att delta i kommande konferens, #afkVarberg17, kanske podden kan hjälpa dig att fatta beslut om att medskapa i juni.

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Viktoria Struxsjö

 

Tack, #afkLinkoping16! 

Det är med stor ödmjukhet för  förtroende, engagemang och saklig dialog, vi smeder summerar #afkLinkoping16. En Padlet full av resultat av fokuserade samtal, två dynamiska dagar med fokus på skolutveckling och inspirerande möten med kompetenta medarbetare i den svenska skolan. 

– Tack, alla ni som medskapande under #afkLinkoping16. Tack! 

Det slår oss smeder, halvvägs genom konferensen, att öppenhet och driv hos deltagarna att verkligen vilja grotta ner sig i temat, var mycket påtagligt. Vi noterade att var och en förberett sig för att lyssna på föreläsarna, bidra i #afkTalk (rundabordssamtal) och dessutom söka nya kontakter för att utveckla den egna praktiken i den egna verksamheten. Det slår oss smeder att #afkLinkoping16 blev precis allt, och mer, det vi i förväg hade hoppats på. Känslan vi kände halvvägs, stärktes ju mer konferensen fortgick, och vid avslutet dag två, var vi både rörda och upplyfta av sammanhanget vi varit del i.

Samarbetspartners i form av utställare och givare till goodiebag – tack. Att ni är på plats, irl eller via stöd på annat sätt, är avgörande för helheten kring konferenserna. Dels visar ni intresse för formen smedjan erbjuder, dels stöttar ni ni med kompetens från ert perspektiv för svensk skolutveckling. Tack!

Föreläsare med tydlig vetenskaplig förankring och beprövad erfarenhet – tack. Med en sinnrik förmåga att mixa forskning och evidens med humor och skratt, har ni givit hundratalet ”skolfolk” i olika funktioner och uppdrag kunskap att ta med sig i vidare arbete för elevers lärande. Ni inkluderade och ni motiverade – strålande, gänget!

Och Linköpings kommun, som tillsammans med Skolsmedjan i flera månader (första steget mot genomförande togs i mars 2015!) arbetat i skarpt läge för att leverera ett #afk med klass och hållbar substans – tack! Förberedelserna var utmärkta, genomförandet felfritt och avslutet perfekt. Vi ser definitivt Linköping som en skolkommun att återvända till, både i denna kontext, och i andra. Ett särskilt och innerligt tack till Ulrika Johansson och Martina Rylander Lundström som i processen för #afkLinkooing16 varit våra smeder på plats. Ni är fantastiska och ni lyckades på distans möta Skolsmedjans frågor och funderingar med ett ständigt ”det ordnar vi, det löser vi!” Ni visade smedjan tillit och gav oss boost att ta stafettpinnen för fler konferenser vidare!

Deltagare. Ni som på plats gör hela skillnaden. Att finna ord för det ni bidrog med är nästan svårt. Öppenhet, konstanta och konstruktiva samtal, möten och frågor för fortsatt arbete. Ni gjorde skillnad under #afkLinkoping16, och ni kommer att fortsätta göra skillnad i era verksamheter på hemmaplan. Det vet vi, och det vet ni! Utan er, inga #afk!

I efterdyningarna av #afkLinkoping16 kommer samtal att fortsätta, med elevernas bästa (skola och undervisning) för ögonen. Nya nätverk och kontakter har skapats, och vad de kommer att ge, kanske vi under nästa #afk kommer att få höra…

Så stort tack – till var och en som valde att vara på plats under #afkLinkoping16 – vi ses igen. Det vet vi, och det hoppas vi att också ni upplever vilja att göra!

Skolsmedjan

Välkomna till #afkVarberg17!

Den 19-20 juni 2017 genomförs Skolsmedjans åttonde knytkonferens. Smedjan kommer åter till Västkusten och Varberg som för fjärde gången tar emot i egenskap av värdkommun. 

Stafettpinnen går alltså vidare till den stad där Skolsmedjan i mars 2014 arrangerade sin första #afk. Anmälan har öppnat och temat för konferensen är Bästa möjliga möte för lärande. Ett brett tema som möjliggör för dialog och föreläsningar, #afkTalk, #afkTeaTime och Pecha Kucha, kring lärande organisation, lärares lärande och elevers lärande. Anmälan till #afkVarberg17 är öppen till och med måndagen den 1 maj 2017.

#afkVarberg17 kommer att husera i centrala Varberg, på promenadavstånd från centralstation och med flera hotell att tillgå. Program och inbjudan till konferensen får med fördel spridas och delas till kollegor och medarbetare. Till #afkVarberg17 finns 130 bokningsbara platser och smedjan hoppas på god mix av engagerat ”skolfolk” med skolutveckling som gemensamt intresse.

Under hösten och våren kommer vi att ”outa” föreläsare som medskapar under #afkVarberg17 en efter en, samt ”dessert”, det vill säga underhållare till måndagens middag. När vi närmar oss tiden för konferensen kommer du som anmäler dig att få ett mail med en e-bok där matnyttig information finns med.

Varmt välkomna till #afkVarberg17 den 19-20 juni 2017 hälsar smeder och värdkommun.

#afkLinkoping16: ”Dessert” Dan Reed!


Dan Reed, född och uppväxt i Portland USA, idag boende och verksam i Prag, är ”dessert” under #afkLinkoping16. Med erfarenhet från de stora konsertarenorna i världen, och de svettiga rockklubbarna runt om vår planet, kommer vi att ta del ”gamla hits” och nyproducerade låtar, inramat av Dan Reeds livsresa och äventyr. Smedjan utlovar berättelser om bland annat indiska munkar, en avgörande Greatful Dead-konsert och ett lärande som innehållit såväl djupa dalar som höga toppar. 

Hi, Mr Dan Reed! You are the ”dessert” at the conference #afkLinkoping16. What will you treat us to? 

I will be sharing songs composed in India, Israel, Sweden and more… and the stories behind the inspiration and motivation for these songs intentions and lyrics, as well as a few Dan Reed Network classic tracks!

The theme of the conference is ”Inclusion and Motivation”. What do these words mean to you?

dan-1My personal belief is the human race is much stronger when we involve all points of view and perceptions before shaping so call solutions, whether be in the arts, business, any vocation… so for myself ‘inclusion’ means practicing the art of listening with one’s heart to all ideas and finding the best solution to the issues that face us all in the future. ‘motivation’ put simply is the driving force that gives us the energy and determination not only to dream big, but to make those dreams become a resonating reality.

You were born and brought up in the US. Tell us a memory from school!

I was raised primarily in the countryside of South Dakota. My mother was a counsellor on a Native American Reservation and my father was a 3rd generation farmer and cattle rancher. My fondest memories of going to school in a tight knit farm community was school always felt like we were one big family. We collectively shared many joys and also too many tragedies. Everyone knew each other, help each other out on different farms when more hands were needed, and the school was small enough where you could participate in any activity and if you worked hard you could excel and not be left behind which can often happen in bigger schools with hundreds of students per grade.

Teachers, principals and other school staff will be attending #afkLinkoping16. You are a rockstar. Are there any similarities between your job and ours? 

dan-2I do believe there are similarities, although I would always say that the importance of an educator and the infrastructure that supports them is one of the most integral and challenging jobs in the world, compared to a performing artist’s job, who can be quite influential through their art, but is much easier to navigate as a career path. As the years go by and after becoming a father a few years back, I certainly feel a deeper responsibility to try and share insights learned along the way, whether that sharing is from stage or expressed in song, one can hope the stories will be of some inspiration.

Teachers and their colleagues are the ones shaping whole generations of minds who will be directly in charge of shaping our businesses, arts, sports, lifestyles: those who are caretakers of the environment, and indeed our very cultures. I put educators up there with doctors and scientists, whereas most musicians can only hope to reach that high, and only a few attain.

We’re looking forward to listening to your music and hearing you tell us about your journey through life and what you´ve learned on that journey. Welcome to #afkLinkoping16, Dan!

I am thrilled and honoured to be invited to perform and share some thoughts, music, laughter and inspiring times with you all and am so very much looking forward to seeing everyone soon! Thank you for having myself and the music to your event.

Skolsmedjan hälsar Dan Reed varmt välkommen till #afkLinkoping16 och ser fram emot en smakfull ”dessert” med internationella toner och globala inslag.

Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Viktoria Struxsjö

Tack till fotoevalena.se för lån av bilder!

#afkLinkoping16: UR-Pedagogerna och Lärlabbet gästar konferens!

telefon 2

Hallå där, Ur-Pedagogerna och Lärlabbet! Än en gång väljer ni att delta och medskapa i en konferens som Skolsmedjan arrangerar. Vad är det som får er att återvända till sammanhanget?

  • Vi lär oss som vanligt mycket av alla föreläsningar, men främst av alla samtal. Att UR lyssnar på, och har en nära kontakt med, lärare är av största vikt med tanke på vårt uppdrag att producera program för utbildning och fortbildning. Dessutom får vi en chans att visa upp och testa programmen som UR producerar. Det är guld värt!

Ja, ni är noga med att lyssna in tankar och idéer från deltagarna under en #afk. Kan ni Erik Larlabbetge konkreta exempel på vad ert lyssnande resulterat i?

  • Lärlabbet har fått många uppslag till nya teman och idéer för hur programmet kan utvecklas, Didaktorn har spelat in flera intressanta poddar under konferensen och vi bygger ett ovärderligt kontaktnät för kunskap och omvärldsbevakning av skolaktuella frågor.

Vilka förväntningar har ni på #afkLinkoping16 och kan ge en hint om vad vi kan förvänta oss av er under konferensen?

  • Samtalen med deltagarna är kärnan i konferenserna för oss. Så även i år. UR-Pedagogerna kommer att berätta om sin höst, och Lärlabbet kommer att fortsätta ta hjälp av konferensdelatagna för programutveckling.

IMG_9056

Skolsmedjan hälsar UR-Pedagogerna och Lärlabbet varmt välkomna till #afkLinkoping16 och ser fram emot att mötas, lära av och med varandra samt att möjliggöra påverkansformer för lärare, rektorer, utvecklare och andra ”skolmänniskor” under två dagar! Något ni vill avsluta detta samtal med? 

  • Ja! Följ gärna oss i social media, både inför, under och efter #afkLinkoping16! Ni hittar oss på både Facebook och Twitter samt på webben.

Vi följer så klart, och ses i september!


Via sajber och med lärande organisation för ögonen,

Viktoria Struxsjö